Ďalej uvádzame hrubý preklad našich anglických zmluvných podmienok a anglické pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú právnych aspektov. Oboje platí iba v anglickom jazyku

Podmienky služby WebM.to

1. Podmienky

Prístupom na webovú stránku na adrese https://webm.to vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito podmienkami služby, všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto podmienok, máte zakázané používať tento web alebo naň pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušným zákonom o autorských právach a ochranných známkach.

2. Použite licenciu

 1. Udeľuje sa povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovej stránke WebM.to iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné zobrazovanie (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach WebM.to;
  4. odstrániť z materiálov akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke zápisy; alebo
  5. preniesť materiály na inú osobu alebo „zrkadliť“ materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení, a môže byť kedykoľvek ukončená službou WebM.to. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení platnosti tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, a to v elektronickom alebo tlačenom formáte.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

 1. Materiály na webovej stránke WebM.to sú poskytované „tak, ako sú“. Spoločnosť WebM.to neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené ani implicitné, a týmto sa zrieka a vyvracia všetky ďalšie záruky vrátane, bez obmedzenia, implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.
 2. WebM.to ďalej nezaručuje ani neposkytuje nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojej webovej stránke alebo s nimi inak spojených alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade nenesie spoločnosť WebM.to ani jej dodávatelia zodpovednosť za žiadne škody (vrátane, ale bez obmedzenia, škôd za stratu údajov alebo zisku alebo z dôvodu prerušenia činnosti), ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na serveri WebM.to aj keď bol WebM.to alebo jeho oprávnený zástupca WebM.to informovaný ústne alebo písomne o možnosti takéhoto poškodenia. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Presnosť materiálov

Materiály objavujúce sa na webových stránkach WebM.to môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. WebM.to nezaručuje, že niektorý z materiálov na jeho webových stránkach je presný, úplný alebo aktuálny. WebM.to môže kedykoľvek bez upozornenia vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojej webovej stránke. WebM.to sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

WebM.to nekontroloval všetky stránky prepojené s jeho webovou stránkou a nie je zodpovedný za obsah akýchkoľvek takýchto prepojených stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že server WebM.to podporuje web. Používanie akýchkoľvek takýchto prepojených webových stránok je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy

WebM.to môže tieto podmienky služby pre svoju webovú stránku kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.

8. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi štátu Connecticut a vy sa neodvolateľne podrobujete výlučnej jurisdikcii súdov v danom štáte alebo mieste.


3,609 konverzie od roku 2020!