Poniżej znajduje się przybliżone tłumaczenie naszych angielskich warunków korzystania z usługi i angielskiej polityki prywatności w zakresie aspektów prawnych, obie mają zastosowanie tylko w języku angielskim

Warunki korzystania z usługi WebM.to

1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://webm.to , wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na używanie

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej WebM.to w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej WebM.to;
  4. usuwać z materiałów informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  5. przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na jakikolwiek inny serwer.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez WebM.to w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie internetowej WebM.to są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. WebM.to nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 2. Ponadto, WebM.to nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku firma WebM.to ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów w witrynie WebM.to. strona internetowa, nawet jeśli WebM.to lub upoważniony przedstawiciel WebM.to został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej WebM.to mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. WebM.to nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. WebM.to może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jednak WebM.to nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma WebM.to nie sprawdziła wszystkich witryn połączonych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez WebM.to dla tej witryny. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

WebM.to może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu stanu Connecticut i są zgodnie z nim interpretowane, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.


3,605 konwersje od 2020 roku!