ქვემოთ მოცემულია ჩვენი ინგლისურენოვანი მომსახურების პირობებისა და ინგლისურის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის უხეში თარგმანი, რაც შეეხება იურიდიულ ასპექტებს, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე

WebM.to მომსახურების პირობები

1. პირობები

Https://webm.to ვებგვერდზე შესვლით, თქვენ ეთანხმებით მომსახურების პირობების, მოქმედი კანონმდებლობისა და წესების დაცვას და ეთანხმებით, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ადგილობრივი მოქმედი კანონმდებლობის დაცვაზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ ტერმინს, თქვენ ეკრძალებათ ამ საიტის გამოყენება ან შესვლა. ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნის მოქმედი კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

 1. გაიცემა ნებართვა დროებით გადმოწეროთ მასალების (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) ერთი ასლი WebM.to– ს ვებ – გვერდზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული დროებითი ნახვისთვის. ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა სათაურის გადაცემა და ამ ლიცენზიის თანახმად თქვენ არ შეგიძლიათ:
  1. მასალების შეცვლა ან კოპირება;
  2. გამოიყენეთ მასალები ნებისმიერი კომერციული მიზნისთვის, ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენებისთვის (კომერციული ან არაკომერციული);
  3. WebM.to– ს ვებ – გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის დეკომპილირების ან შეცვლის ინჟინერი;
  4. საავტორო უფლებების ან სხვა საკუთრების აღნიშვნების ამოღება მასალებიდან; ან
  5. მასალების სხვა პირზე გადატანა ან მასალების 'სარკისებრი' სხვა სერვერზე.
 2. ეს ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება, თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება ნებისმიერ დროს შეწყდეს WebM.to– ს მიერ. ამ მასალების ნახვის შეწყვეტის ან ამ ლიცენზიის მოქმედების შეწყვეტისთანავე, თქვენ უნდა გაანადგუროთ თქვენს ხელთ არსებული გადმოწერილი მასალა, ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმატით.

3. უარი პასუხისმგებლობაზე

 1. WebM.to- ს ვებგვერდზე განთავსებული მასალები მოცემულია "როგორც არის" საფუძველზე. WebM.to არ იძლევა გარანტიებს, გამოხატავს ან ნაგულისხმევს, და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევი გარანტიები ან ვაჭრობის პირობები, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად ან ინტელექტუალური საკუთრების შელახვა ან უფლებების სხვა დარღვევა.
 2. გარდა ამისა, WebM.to არ იძლევა გარანტიას და არ აკეთებს რაიმე სახის ცნობას მის ვებსაიტზე მასალების გამოყენების სიზუსტის, სავარაუდო შედეგების ან საიმედოობის შესახებ, ან სხვაგვარად ეხება მასალებს ან ამ საიტთან დაკავშირებულ საიტებს.

4. შეზღუდვები

არავითარ შემთხვევაში WebM.to– ს ან მის მომწოდებლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ზიანის ანაზღაურებაზე (მათ შორის, შეუზღუდავად, მონაცემების დაკარგვის ან მოგების ზარალის ან ბიზნესის შეწყვეტის გამო), რომელიც წარმოიქმნება WebM.to– ს მასალების გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო. ვებსაიტი, მაშინაც კი, თუ WebM.to– ს ან WebM.to– ს უფლებამოსილ წარმომადგენელს ზეპირად ან წერილობით ეცნობება ასეთი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების შეზღუდვას, ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას შესაბამისი ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

5. მასალების სიზუსტე

WebM.to- ს ვებგვერდზე განთავსებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. WebM.to არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებ – გვერდზე განთავსებული მასალები ზუსტი, სრულყოფილი ან მიმდინარეა. WebM.to– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები მის ვებ – გვერდზე განთავსებულ მასალებში, გაფრთხილების გარეშე. ამასთან, WebM.to არ იღებს ვალდებულებას მასალების განახლების შესახებ.

6. ბმულები

WebM.to- ს არ გადაუხედავს მის ვებსაიტზე მიბმული ყველა საიტი და არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი მსგავსი საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ ნიშნავს ვებ-გვერდის მიერ საიტის მოწონებას. ნებისმიერი ამგვარი დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებელს საკუთარი რისკის ქვეშ აყენებს.

7. მოდიფიკაციები

WebM.to– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადახედოს მომსახურების პირობებს თავისი ვებსაიტისთვის გაფრთხილების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით მომსახურების პირობების მაშინდელ ვერსიას.

8. მმართველი კანონი

ამ წესებსა და პირობებს არეგულირებენ და ახსენებენ კონექტიკუტის კანონების შესაბამისად და თქვენ შეუცვლელად წარუდგებით ამ შტატის ან ადგილმდებარეობის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.


3,605 კონვერტაციები 2020 წლიდან!